Muism Xavier Skins **OUT NOW**

by Galliano Boucher

  • SKIN:  Muism – Xavier, A3, Hair, Eyeliner.
  • CHEST HAIR:  Muism – Xavier chest hair 02.
  • HAIR:  Uw.St – Nick hair, Meteoric.
  • SHIRT:  Muism – Hana OS Shirt, White.
  • WAISTCOAT:  Schadenfreude – Danger Deep V Vest.
Advertisements